Lydia Pfister lebt noch
Kinder ElternGroßelternUr-Großeltern
  
  
  
Georg Nitz
 
Steven Nitz
 
Thomas Nitz
 
Jonatan Nitz
 
Christine Nitz
Lydia Pfister
Timothy Nitz
Philipp Nitz
 
Bethany Nitz
 
Mathias Nitz
 
Ashley Nitz